Jesteś tutaj:
BŁONNIK DLA DZIECI + PROBIOTYKI 100 G
BŁONNIK DLA DZIECI + PROBIOTYKI 100 G
Typ produktu suplement diety 
Producent  
Opakowanie 100 g
Charakterystyka BŁON­NIK DLA DZIE­CI za­wie­ra trzy waż­ne ele­men­ty:
  • błon­nik

Dla przyspieszenia pasażu jelitowego zastosowano mieszankę rozpuszczalnego błonnika owsianego. Mieszanka ta jest naturalnie lepka, ale w połączeniu z wodą nie zwiększa znacznie swojej objętości co w istotny sposób ułatwia jej podawanie. Jest bardzo łagodna, nie drażni jelit, nie powoduje wzdęć i zawiera najwartościowszy składnik owsa: beta-glukan.
  • żywe kultury bakterii

Produkt zawiera 7 różnych szczepów żywych kultur bakterii w tym z grupy bakterii probiotycznych Lactobacillus i Bifidobacterium.
  • inu­li­nę (pre­bio­tyk)

Występuje w znacznych ilościach w wielu warzywach; zwykle pozyskiwana jest z korzenia cykorii. Stanowi pożywkę dla przyjaznych szczepów bifidobakterii. Jest także źródłem naturalnego błonnika.
Skład be­ta glu­kan z owsa, inu­li­na (pre­bio­tyk), gu­ma arab­ska, gu­ma ksan­ta­no­wa, gu­ma gu­aro­wa, żywe kultury bakterii: Bi­fi­do­kac­te­rium bre­ve, Bi­fi­do­bac­te­rium in­fan­tis, Lac­to­ba­cil­lus aci­do­phi­lus, Lac­to­ba­cil­lus del­bru­ec­kii subsp. bul­ga­ri­cus, Lac­to­ba­cil­lus ca­sei, Lac­to­ba­cil­lus rham­no­sus, Strep­to­coc­cus ther­mo­phi­lus.

Działanie BŁON­NIK DLA DZIE­CI nie za­wie­ra fi­ta­tów utrud­nia­ją­cych wchła­nia­nie wap­nia. Wy­pro­du­ko­wa­ny jest ze skład­ni­ków nie­mo­dy­fi­ko­wa­nych ge­ne­tycz­nie.
  • Za­wie­ra śla­do­we ilo­ści pro­duk­tów so­jo­wych i mlecz­nych.
  • Na­da­je się dla osób nie­to­le­ru­ją­cych lak­to­zy.
  • Pro­dukt de­hy­dra­to­wa­ny w po­sta­ci syp­kiej.
  • Pro­dukt nie za­stę­pu­je uroz­ma­ico­ne­go od­ży­wia­nia.
  • Prze­cho­wy­wać po­za za­się­giem dzie­ci.
  • Prze­cho­wy­wać w su­chym miej­scu. Po otwar­ciu za­wsze szczel­nie za­my­kać opa­ko­wa­nie.

Waga 100g.
  • Do­pusz­czal­na różnica wa­gi 5 %.
Stosowanie BŁON­NIK DLA DZIE­CI moż­na po­da­wać o każ­dej po­rze dnia. Wska­za­ne jest po­da­wa­nie oko­ło 20 mi­nut przed po­sił­kiem. Przed po­da­niem na­le­ży się upew­nić, czy pro­szek jest do­brze wymieszany. Podczas ku­ra­cji an­ty­bio­ty­ko­wej podawać na 1 go­dzi­nę przed lub 3 go­dzi­ny po przy­ję­ciu an­ty­bio­ty­ku.Do opa­ko­wa­nia do­łą­czo­no miar­kę. 1 miar­ka = 5g
Daw­ko­wa­nie:
Dzie­ci od ukoń­czo­ne­go 12 mie­sią­ca ży­cia 5g (1 miar­ka) 1-2 x dzien­nie. 1 miar­kę roz­pu­ścić w 100 ml pły­nu i po­dać dziec­ku
WAŻ­NE: w ce­lu uzu­peł­nie­nia pły­nów dzie­ciom od 12 mie­sią­ca ży­cia po przy­ję­ciu za­le­co­nej jed­no­ra­zo­wej daw­ki na­le­ży po­dać do­dat­ko­wo 100 ml wo­dy lub so­ku owco­we­go. Uzu­peł­nie­nie pły­nów jest istot­ną czę­ścią daw­ko­wa­nia.
BŁON­NIK DLA DZIE­CI moż­na rów­nież po­da­wać w mle­ku, zu­pach wa­rzyw­nych, jo­gur­cie, kasz­kach w ob­ję­to­ści nie mniej­szej niż za­le­ca­na. Tem­pe­ra­tu­ra pły­nów nie po­win­na prze­kra­czać 37°C.
BŁON­NIK DLA DZIE­CI w za­le­co­nym daw­ko­wa­niu moż­na po­da­wać co­dzien­nie. W przy­pad­ku prze­wle­kłych za­parć za­le­ca się sys­te­ma­tycz­ne po­da­wa­nie nie krót­sze niż 4-6 ty­go­dni.

Nie na­le­ży prze­kra­czać za­le­ca­nej daw­ki dzien­nej.
Postać proszek 
Dorośli i dzieci dzieci 
Składnik beta-glukan  probiotyki  inulina 
Ocena Nie dodano jeszcze żadnej oceny. Kliknij aby dodać ocenę jako pierwszy!

Oceny i opinie

Twoja ocena


Podobne produkty

Wspomaga odporność układu moczowego

Widzisz błąd w opisie? Zgłoś nam
Uwaga! Serwis nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu.
Znajdziesz tutaj informacje na temat działania, składu, przeznaczenia, dawkowania oraz możliwych skutków ubocznych leków, suplementów diety oraz kosmetyków.
Wszelkie wątpliwości koniecznie konsultuj z lekarzem lub farmaceutą.
Zawsze zapoznaj się z dołączoną do opakowania ulotką, która zawiera szczegółowe informacje na temat danego produktu.
Za pośrednictwem strony nie można kupować produktów.